Google Drive Direct Download Link Generator

Hướng dẫn: Tiện ích này giúp các bạn Tạo link download trực tiếp từ link Goole Drive
Ví dụ:
Bạn nhập link này xuống dưới https://drive.google.com/file/d/1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH/view?usp=sharing
Sẽ tạo ra link: https://drive.google.com/uc?id=1lHfsGfvN-7GPGEfNKzHb_F8lg4eLaGNH (nhấn vào link này sẽ download trực tiếp)